گواهی صادره متصدیان در دوره 104

میثم        غلامی  –               نانوایی                               09156110122

حمید       زراعت پیشه –                                                09101974405

احمد       حاجی آقائی –        آشپزی رستوران                  09194845848

معصومه       حسینی-           آرایشگری                           09124435627

سعید          محمد قلی –      خشکبارفروشی                   09124200365

حسن          شاکری پور –       نانوایی                              09122982196

وحید           رضائی    –         خواربارفروشی                     09388159311

میثم           کمالی پورآزاد-     خواربارفروشی                    09126019105

بهمن          حدادیان –           فروشنده موادغذائی(جانبو)   09037831601

محسن        فلاحی-            سوپرمارکت                         09392918128

زهرا            رنجبر-             خواربارفروشی                     09361265743

علیرضا         علی صادقی –  تهیه غذا                             09126501394

حمید          علی صادقی –      ”                                          ”

طوبی          قرائی –            خواربارفروشی                    09193380799

مائده           زنگنه –            فروشنده موادغذائی(جانبو)    09198388588

سیدمحمدرضا –  شفیعی پور فروشنده موادغذائی(جانبو)    09027315004

تقی   درویشی-                  سوپرمارکت                       09122127687

مجتبی درویشی-                سوپر مارکت                      09122127687

پیام     علیزاده-                  خواربارفروشی                   09192234210

پوریا حسنی  –                    ساندویچی                       09395062432

با توجه به شیوع بیماری کرونا دوره ها بصورت غیر حضوری برگزار می گردد