با توجه به شیوع بیماری کرونا دوره ها بصورت غیر حضوری برگزار می گردد